ALIS KIK

KIK je ko­mu­ni­ka­ci­jski modul, ki skrbi za izmenjavo elektronskih dokumentov med sistemom ALIS ter poslovnimi, finančnimi, proizvodnimi in drugimi in­for­ma­cijskimi sistemi v podjetju.

Modul omogoča naročnikovim obstoječim sistemom dostop do vseh in­for­ma­cij, s katerimi razpolaga ALIS (lokacije, zaloge, datumi proizvodnje, zgodovina premikov in podobno), lahko pa tudi sprejema ukaze oz. navodila za avtomatsko upravljanje določenih logističnih operacij s strani ALIS-u nadrejenih sistemov.

ALIS KIK je prilagojen potrebam in zahtevam naročnika — od najosnovnejše izvedbe, ki zgolj poroča o trenutnih zalogah materiala, do najbolj zahtevne, kjer je ALIS pod popolnim nadzorom tujega in­for­ma­cijskega sistema.

Tehnične rešitve

Izmenjava podatkov se lahko odvija v realnem času ali v rednih časovnih intervalih. KIK standardno omogoča naslednje načine za vzpostavitev ko­mu­ni­ka­ci­jske poti:

  • izmenjava datotek (CSV, HTML, ODS, XLS, XML, ...) prek različnih mrežnih protokolov (CIFS/SMB, FTP, HTTP, NFS, rsync, SSH in drugih),

  • neposredna povezava s podatkovno bazo naročnikovega sistema (DB2, Firebird, Informix, Ingres, InterBase, MSSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase),

  • neposreden dostop naročnikovega sistema do podatkovne baze ALIS (PostgreSQL),

  • izmenjava prek elektronske pošte (SMTP, IMAP, POP3),

  • posebni namenski protokoli (na osnovi TCP oz. UDP),

  • vse zgoraj naštete rešitve ob uporabi dodatne kriptografske zaščite (kriptiranje SSL, tuneli IPSec, SSH, VPN).

Razpoložljivost

Pri razvoju modula ALIS KIK je bila ključnega pomena zahteva po visoki razpoložljivosti, v okviru katere smo razvili specialne rešitve za primere ne­delo­vanja ko­mu­ni­ka­ci­jskih poti.

Ob prekinitvi povezave KIK avtomatično preklopi sistem ALIS v lokalni (t.i. "off-line") način delovanja, v katerem je ohranjena največja možna funk­cio­nalnost, vključno z razpoložljivostjo vseh logističnih operacij. Do ponovne vzpostavitve zveze KIK vse podatke, namenjene tujemu sistemu, začasno hrani v interni čakalni vrsti, nato pa jih takoj posreduje naprej.

Ker prejemanje zunanjih ukazov ob izpadu ko­mu­ni­ka­ci­je ni mogoče, je v uporabniških vmesnikih sistema ALIS vedno na voljo lokalni režim upravljanja, ki obsega vso prizadeto funk­cio­nalnost.

Znanje in izkušnje nam omogočajo, da KIK po potrebi ustrezno nad­gra­dimo in pri­re­dimo tudi za druge načine ko­mu­ni­ka­ci­je s katerim koli in­for­ma­cijskim sistemom.