VSP

VSP (Vzdrževalno Servisni Portal) je samostojen računalniški sistem za in­for­ma­cijsko podporo pri izvajanju vzdrževalnih in servisnih dejavnosti. Zasnovan je v obli­ki spletnega portala, ki pooblaščenim uporabnikom omogoča dostop do predvidenih funkcij s katerimkoli spletnim brs­kal­nikom.

VSP omogoča vodenje in spremljanje delovnih nalog ter z njimi povezanih opravil od trenutka, ko stranka (ali sprejemna oseba pri ponudniku) vnese svoje želje in zahteve, do trenutka, ko so dela zaključena in plačana. Ob tem se beležijo delovne ure, cene opravljenih storitev, opombe izvajalcev in podizvajalcev, stroški rezervnih delov oz. porabljenega materiala ter druge podobne in­for­ma­cije. Tako ponudniku kot strankam so vedno na voljo ustrezni obračunski in statistični prikazi, sistem pa omogoča tudi izdajo vseh potrebnih formalnih in internih dokumentov.

Sistem podpira obveščanje upo­rab­ni­kov o vseh pomembnih dogodkih v življenskih ciklih nalog in opravil. Privzeti način obveščanja je prek elektronske pošte, za nujne posege pa prek sporočil SMS (če je v dani konfiguraciji predviden GSM vmesnik). Način obveščanja se določa v konfiguracijskih parametrih za vsak tip dogodka posebej. O posameznem dogodku je lahko obveščeno poljubno število upo­rab­ni­kov.

Izvedba sistema VSP temelji na učinkovitem spletnem vmesniku, ki uporablja dinamične spletne tehnologije, zato je priporočljiva (vendar ne nujna) uporaba sodobnih spletnih brs­kal­nikov.

Varnost in povezljivost

Funk­cio­nalnost portala VSP je na voljo le pooblaščenim uporabnikom, pri čemer je obseg funkcij, do katerih le-ti dostopajo, neposredno odvisen od njihovih pooblastil oziroma vlog, ki so jim dodeljene.

Za delo je potrebna prijava z uporabniškim imenom in osebnim geslom. Na željo naročnika lahko uvedemo tudi digitalna potrdila ali omejitev dostopa na točno določene IP naslove. Sistem med delovanjem zbira vse potrebne in­for­ma­cije in jih zapisuje v natančne dnevniške arhive, ki lahko služijo za analizo prijav in dela upo­rab­ni­kov.

VSP je samostojen in­for­ma­cijski sistem, ki razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za obračun standardnih vzdrževalnih in servisnih storitev. Kljub temu ga je v in­for­ma­cijsko intenzivnejših okoljih smiselno povezati s poslovnim in­for­ma­cijskim sistemom ponudnika. Izmenjava podatkov med sistemoma je v splošnem obojesmerna, tehnična izvedba pa se prilagodi zahtevam in sistemskemu okolju poslovnega sistema (za to uporabljamo posebno različico modula ALIS KIK).

Sistem VSP vedno prilagodimo glede na želje in potrebe naročnika. Za več in­for­ma­cij nas kontaktirajte in se posvetujte neposredno z našimi razvijalci, in­teg­ra­tor­ji in si­s­tem­ski­mi admi­ni­stra­tor­ji.