Pogoji uporabe

Vsebina vseh javnih* spletnih strani, dostopnih na spletnem mestu www.komna.com se smatra kot javno objavljene in­for­ma­cije, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu z zakonom.

Vsaka javna spletna stran, objavljena na spletnem mestu www.komna.com je avtorsko delo. Avtor(ji) izrecno zahteva(jo) upoštevanje pravice priznanja avtorstva in pravice spoštovanja dela. Vsa avtorska dela, poslovni ali tehnični dokumenti, programska oprema, spletne strani in drugi izdelki, ki vse­bu­jejo takšno spletno stran, njen del ali in­for­ma­cije z nje, morajo na jasen in nedvoumen način kot vir navesti spletni naslov www.komna.com oziroma znamko KoMnA.

Avtor(ji) si prizadeva(jo) za točnost, celovitost in jasnost in­for­ma­cij, ki so predstavljene na spletnih straneh. Kljub temu je potrebno naslednje opozorilo:

Avtor(ji) spletnih strani, objavljenih na spletnem mestu www.komna.com, daje(jo) in­for­ma­cije na njih na razpolago "take kot so" in ne daje(jo) nikakršnih jamstev glede teh in­for­ma­cij ter ne odgovarja(jo) za škodo, ki bi nastala zaradi njihove uporabe. Bralci in­for­ma­cije uporabljajo na lastno odgovornost.

* Javne spletne strani so tiste, ki so dostopne neposredno prek protokola HTTP ali HTTPS, ne da bi bila za to potrebna avtentikacija z geslom oziroma osebnim digitalnim potrdilom, njihov naslov URL pa ne vse­bu­je znaka vprašaj (?).