ALIS

ALIS (Avtonomni Logistični In­for­ma­cijski Sistem) predstavlja celostno rešitev za koordinirano vodenje skladiščnih in logističnih procesov.

Sistem obsega naslednje namenske module, ki se lahko pri naročniku uvedejo posamezno ali kot celota:

  • ALIS GIK je nadzorni podsistem WMS (Warehouse Management System), namenjen vodenju skladišča — ali več povezanih skladišč — in pripadajoče transportne logistike,

  • ALIS PIK je procesni podsistem MFCS (Material Flow Control System) za nadzor tokov blaga na avtomatskih skladiščnih in transportnih poteh (visokoregalna skladišča, avtomatski vozički, proizvodno-transportne linije in podobno),

  • ALIS TIK je vhodno-izhodni modul, ki omogoča uporabo brezžičnih ročnih terminalov različnih proizvajalcev za upravljanje, nadzor in informiranje s pomočjo črtne kode ter RFID,

  • ALIS KIK je ko­mu­ni­ka­ci­jski modul, ki skrbi za povezavo sistema ALIS s poslovnimi, finančnimi, proizvodnimi in drugimi in­for­ma­cijskimi sistemi naročnika.

ALIS je popolnoma prilagojen posameznemu naročniku, pri čemer gre za več kot zgolj konfiguracijo in parametrizacijo. Zasnova podatkovne baze, procesnih algoritmov, uporabniških vmesnikov in vseh ostalih elementov vedno ustrezno upošteva specifičnost logističnih procesov, ko­mu­ni­ka­ci­jskih poti in izrazoslovja v podjetju.

Vsaka postavitev sistema ALIS je izvedena in vzdrževana neposredno s strani razvijalcev, ki so vedno (24/7) dosegljivi tudi v primeru težav ali ob potrebi po zahtevnejši tehnični pomoči.

Neodvisno delovanje

Pomembna prednost sistema je zanesljivost in samostojnost. V vseh fazah zasnove in razvoja so bili predvideni posebni operativni režimi za primere izpadov posameznih transportnih segmentov ali prekinitve povezav z zunanjimi in­for­ma­cijskimi sistemi.