ALIS GIK

GIK (Glavni In­for­ma­cijski Koordinator) je nadzorni podsistem ALIS, ki opravlja funkcijo vodenja skladišč (WMSWarehouse Management System) in skrbi za koordinacijo vseh ostalih podsistemov.

Podsistem zagotavlja vso in­for­ma­cijsko podporo, ki je potrebna za pregledno brezpapirno vodenje ročnih ali avtomatiziranih skladišč:

  • izdelavo elektronskih delovnih nalogov za prejem, izdajo, odpremo, preskladiščenje in komisioniranje blaga, formiranje transportnih enot (palet, paketov ipd.) ter druga opravila,

  • pripravo logističnih operacij s pomočjo algoritmov za optimizacijo porabljenega prostora in časa ter čim boljši izkoristek delovne sile, strojev in energije,

  • vodenje in koordinacija delovnega procesa ob uporabi stacionarnih delovnih postaj (neposredno) in mobilnih terminalov (prek modula ALIS TIK),

  • samostojno izvajanje logističnih operacij na avtomatskih proizvodnih in transportnih segmentih (prek modula ALIS PIK),

  • spremljanje proizvodnih in skladiščnih procesov ter informiranje o stanju v skladiščih in na transportnih poteh,

  • pripravo obratovalnih in statističnih poročil,

  • obračun stroškov,

  • izmenjavo elektronskih dokumentov s poslovnimi in­for­ma­cijskimi sistemi (prek modula ALIS KIK),

  • tiskanje identifikacijskih oznak (npr. paletnih listov) s črtno kodo in programiranje RFID značk,

  • pripravo ter tiskanje internih in formalnih dokumentov.


Dostopnost in upravljanje

ALIS GIK uporablja spletni uporabniški vmesnik lastnega razvoja, ki temelji na principu odjemalec-strežnik. Za delo zadostuje katerikoli spletni brs­kal­nik, posebna programska oprema na strani upo­rab­ni­kov ni potrebna, dostop do in­for­ma­cij pa je možen od kjerkoli (s skladišča, z intraneta, z interneta, z mobilnega telefona itd.).

Stacionarne delovne postaje služijo predvsem upravljanju logističnih operacij (npr. pripravi, potrditvi in aktivaciji delovnih nalogov, nadzoru transportnih poti, informiranju in planiranju, tiskanju dokumentov), medtem ko se prek mobilnih terminalov izvaja neposredna in­for­ma­cijska podpora delovnemu procesu (npr. manipulacija, o­zna­čevanje in identifikacija blaga, meritve in kontrola, vodenje in pomoč operaterju pri različnih postopkih). Avtomatske transportne segmente (vozičke, verižne in valjčne transporterje, visokoregalna dvigala ipd.) ALIS vodi samostojno — posegi operaterjev so potrebni le ob morebitnih zastojih.

ALIS omogoča uporabo črtne kode in RFID na delovnih postajah in mobilnih terminalih, prek modula ALIS PIK pa podpira tudi druge vire zbiranja in­for­ma­cij (samostojni čitalci črtne kode in RFID, tehtnice, gabaritniki, različni senzorji ipd.). Za povezavo z mobilnimi terminali načeloma skrbi modul ALIS TIK z uporabniškim vmesnikom, posebej prilagojenim za hitro in nemoteče delo.

Oddajanje skladiščnih storitev

ALIS podpira vodenje več povezanih skladišč istega upravljalca z možnostjo skladiščenja blaga za več različnih lastnikov v vsakem izmed njh. Pri tem se vodijo evidence o lastnostih blaga (količina, masa, kvadratura, volumen, datum proizvodnje itd.), času skladiščenja in vseh manipulacijah, ki so osnova za izračun dejanskih stroškov ali obračun storitev strankam.

Posebna aplikacija strankam nudi tudi možnost varnega vpogleda v stanje, dogodke in stroške prek svetovnega spleta.

Neodvisno delovanje

ALIS GIK načeloma tesno sodeluje z drugimi poslovnimi in­for­ma­cijskimi sistemi, vendar je sposoben tudi samostojnega delovanja v delnem ali popolnem t.i. off-line načinu. Ta se avtomatsko vključi v primeru izpada določene povezave in nudi zasilne ročne posege, ki na­do­meš­čajo vso prizadeto funk­cio­nalnost.

Tudi sicer ALIS omogoča določenim operaterjem v skladišču, da v nujnih primerih ročno zaobidejo nekatera navodila ali omejitve, prejete s strani nadrejenega sistema, pri čemer je slednji ustrezno obveščen. To omogoča nemoteno delo v primeru poš­ko­do­vanja blaga, prekinitve transportnih poti ali ob drugih dogodkih, zaradi katerih originalno predvidene operacije niso izvedljive.