ALIS PIK

PIK (Procesni In­for­ma­cijski Koordinator) je podsistem MFCS (Material Flow Control System), ki zagotavlja povezavo med nadrejenim sistemom ALIS GIK in perifernimi transportnimi segmenti ter optimalno sinhronizira in koordinira medsebojno delovanje slednjih.

Transportne poti običajno sestavlja zaporedje različnih procesnih segmentov, kot so na primer:

 • valjčni, verižni in viseči transporterji,
 • vertikalni transporterji, dvižne mize,
 • visokoregalna krivinska in navadna dvigala,
 • avtomatski vozički.

PIK skrbi za usklajeno delovanje naštetih segmentov, s ciljem vodenja in optimizacije tokov blaga od vhodnih do izhodnih točk po principu črne škatle. Na vhodnih, izhodnih in vmesnih identifikacijskih točkah PIK upravlja tudi delovanje vrste različnih dodatnih naprav, kot so:

 • tehtnice, gabaritniki,
 • čitalci črtne kode in RFID,
 • semaforji, in­for­ma­cijski zasloni, ipd.

Optimizacija delovanja

Transportne poti so lahko enosmerne ali dvosmerne, posamezni odseki se lahko prepletajo, od posameznega izvora do danega cilja pa lahko obstaja več fizično možnih poti.

PIK optimira delovanje danega logističnega sistema z re­al­no­ča­sov­no analizo množice prisotnih transportnih zahtev ter trenutnega stanja obremenitve transportnih poti in razpoložljivosti transportnih segmentov. Naloge za premike palet dinamično preusmerja na razpoložljive alternativne poti, zaporedje izvajanja nalog pa prilagaja zahtevanim prioritetam.

Visokoregalna skladišča

Množica modulov podsistema PIK je namenjena vodenju avtomatskih visokoregalnih skladišč z navadnimi (raven tir) ali krivinskimi dvigali. Ti moduli omogočajo:

 • optimiranje delovanja s kombiniranjem nalog v optimalno zaporedje dvojic (uskladiščenje oz. izskladiščenje),

 • optimiranje delovanja in izrabe skladiščnega prostora z neodvisnimi internimi algoritmi uskladiščevanja ob vodenju slike zasedenosti skladiščnih lokacij,

 • medsebojno koordinacijo vožnje krivinskih dvigal,

 • beleženje obratovalnih ur, motenj in napak v delovanju visokoregalnih dvigal s ciljem optimizacije vzdrževanja,

 • daljinsko reševanje zastojev z ukazi za posebno krmiljenje dvigal v servisnem režimu.

Reševanje zastojev

Ob izpadu katerega izmed procesnih segmentov PIK avtomatsko preveri razpoložljivost alternativnih transportnih poti in ustrezno preusmeri prizadete tokove blaga.

Na voljo je tudi poseben namenski uporabniški vmesnik, skrbno načrtovan za enostavno in učinkovito odpravljanje fizičnih zastojev pri delovanju kompleksnih transportnih sistemov.

To zagotavlja največjo možno razpoložljivost transportnega sistema v primeru višje sile.

Zgodovina in reference

ALIS PIK je sodoben produkt, prilagojen novi generaciji ko­mu­ni­ka­ci­jske strojne in programske opreme. Programje v da­naš­nji obli­ki je bilo razvito, izdelano in preizkušeno v ob­dob­ju 2004 — 2010.

Vendar PIK vključuje izkušnje predhodne generacije funk­cio­nalno podobnih procesno nadzornih sistemov, ki so bili izdelani v ob­dob­ju 1988 — 1998 v okoljih DOS, OS-9 in OS/2.

Nekateri pomembnejši objekti, kjer je v uporabi ALIS PIK, so:

 • Aero d.d., Celje (skladišče izdelkov in polizdelkov),
 • Krka d.d., Novo mesto (skladišče embalaže),
 • Lek d.d., Prevalje (skladišče surovin),
 • Merkur d.d., Ljubljana (skladišče artiklov široke potrošnje),
 • Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik (skladišče izdelkov in polizdelkov).